2015-06-16

Status prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Boguszów-Gorce utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Obszarem działania Ośrodka jest gmina Boguszów-Gorce, a siedzibą miasto Boguszów-Gorce.

 

Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm),
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z 1994 r. z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),
 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. r 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 14. Uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach
 15. Uchwały nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach zadań, polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
 16. Uchwały nr XXIX/193/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006r.w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie -Gorcach.
 17. Uchwały nr XLVI/290/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach.
 18. Uchwały nr XVI/95/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się