2015-06-16

Status prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Boguszów-Gorce utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Obszarem działania Ośrodka jest gmina Boguszów-Gorce, a siedzibą miasto Boguszów-Gorce.

 

Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm),
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z 1994 r. z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),
 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. r 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 14. Uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach
 15. Uchwały nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach zadań, polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
 16. Uchwały nr XXIX/193/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006r.w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie -Gorcach.
 17. Uchwały nr XLVI/290/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/2006 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach.
 18. Uchwały nr XVI/95/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/06 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.